fbpx

september 2022

22septallday23alldayTarneahelajuhi arenguprogramm liikmesfirmalt PROLOG

Kirjeldus

Tarneahelajuhi arenguprogramm

Tarneahela akadeemia alustab jälle septembris 2022, koosneb 8 moodulist kestvusega a’ 2 päeva (kokku 16 õppepäeva) ja lõpeb mais 2023. Registreerimine toimub kuni kohtade täitumiseni.

Tarneahelajuhi arenguprogrammi on välja töötanud PROLOG – Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing. Koolitus viiakse läbi koostöös ICC Eesti liikmesfirmade PROLOGi ja EMI EWT-ga.

SUUR TÄIENDUS! Koostöös Global Management Challenge ärisimulatsiooniga pakume osalejatele väikestes rühmades ärisimulatsiooni läbimist, mida mängitakse üle maailma juba 40 aastat. Vaata lisaks http://gmcbaltic.eu/estonia/

Sihtrühm

Kursus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu
programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve curriculumi või üksikute moodulite vahel.

Kursuse eesmärk

Tarneahela juhi arenguprogrammi eesmärk on tarneahela juhtimise ja organiseerimisega seotud teadmiste taseme tõstmine ettevõtte juhtimise erinevatel
(strateegiline, taktikaline, operatiivne) tasanditel. Omandatavad teadmised moodustavad ühtse terviku hõlmates kõiki tarneahela juhtimise ja planeerimise tähtsaid  valdkondi. Programm on tihedalt seotud praktilise poolega. Teadmisi aitavad kinnistada arutelud ja praktiliste ülesannete iseseisev lahendamine  kasutades IT interaktiivseid võimalusi. Klassiruumid vahetuvad õppekäikudega. Programmi läbinud inimene tunneb paremini ettevõtte tarneahela protsesse, protsesside vahelisi seoseid ja tarneahela protsesside vajalikkust ettevõtte edukas tegevuses. Programmi jooksul omandatud mudelid ja meetodid aitavad muuta töö efektiivsemaks.

Millest lähtuti programmi koostamisel

 Tarneahela akadeemia programm on paindlik. Võimalik on valida terve Curriculum või osaleda üksikutel moodulitel, sest iga moodul on omaette tervik.

 • Arenguprogrammi teoreetiline osa on tervikliku ülesehitusega ja tugineb autoriteetsetel allikatel.
 • Koolitusteemade struktuur ja teemadevaheliste seoste jälgimine tagavad omandatavate teadmiste terviklikkuse.
 •  Praktiline osa moodustab teoreetilise osaga lahutamatu terviku. Koolituse käigus toodavad näited ja lahendamiseks mõeldud ülesanded lähtuvad samadest allikatest.
 • Koolituse käigus kasutatakse interaktiivseid näidisolukordi ja ülesandeid, mis võimaldavad paremini visualiseerida konkreetseid näiteid ja ülesandeid.
 • Koolitusel kasutatavad infotehnoloogilised lahendused annavad võimaluse koolitatavatel ise praktilisi ülesandeis lahendada, kasutades selleks lihtsaid visuaalseid arvutiprogramme.
 • Koolituse teemade valik ja struktuur võimaldavad tuginedes rühmatöös esile kerkinud valukohtadele suunata koolitust nii, et koolitus lähtuks koolitusgrupi vajadustest ja kitsaskohtadest.

Õpiväljundid

Koolitusprogramm vastab uue Tarneahela juhi tase 7 kutsestandardile.
Peale programmi läbimist on võimalik taotleda Tarneahela juhi kutset

Tarneahelajuhi arenguprogramm annab

 • loengud erinevate lektoritega 16 õppepäeva jooksul, kokku 128 kontaktõppe tundi;
 • õppesessioonide ajal võimaluse panna end proovile logistikamängudes ja juhtimisülesannete lahendamises;
 • praktilised teadmised tarneahela juhi ja erinevate tareahela lülide juhtimise arengutrendidest;
 • inspireerivaid ideid külaskäikudest eriilmelistesse ettevõtetesse;
 • võimaluse tutvuda LEAN metoodikate edukast juurutamisest erinevates ettevõtetes.

Moodulite lühikirjeldused

22-23.09.2022 I moodul. Tarneahela strateegiline juhtimine. Koolitaja Janek Popell

Esmalt defineerimine, mis on strateegia ja missugused on erinevad juhtimistasandid. Mis on tarneahela inimeste roll ettevõtte üldstrateegia kujundamisel. Kuidas toimub tarneahela strateegia kujundamine, juurutamine ja juhtimine. Mis roll on kommunikatsioonil tarneahela strateegilisel juhtimisel. Võtke teadmiseks, et kõigil tarneahela inimestel on oma roll tarneahela strateegia elluviimisel.

 

20-21.10.2022 II moodul Meeskonna juhtimine. Koolitaja Maarit Vabrit-Raadla

Juht andis alluvale korralduse ülesanne täita. Alluv delegeeris selle omakorda edasi. Töö oli tehtud poolikult. Kes on süüdi ja kas keegi üldse on süüdi? Leadership versus Management. Harutame “lõngakera” lahti nii juhi kui ka alluva vaatenurgast. Räägime meeskonna juhtimisest ja meeskonna liikmeks olemisest.

15-16.11.2022 III moodul Finantside juhtimine tarneahelas. Koolitaja Margus Tinits

Finantsarvestuse märksõnad: Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused, bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum, kasumiaruanded. toote- ja perioodikulud. tellimuse ja protsessi kulud. kulukontod raamatupidamises, finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen), juhtimiseks vajalik kuluarvestus. Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid

Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine

Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted. Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved. „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs

19-20.01.2023 IV moodul Hanke ja ostuprotsesside juhtimine. Koolitaja Peep Tomingas

Hankeprotsessi juhtimisel käsitleme tarnijate valikuid, tarnelepingute sõlmimist, tarnijate hindamist ja tarnijasuhete arendamist. Ostuprotsessi juhtimisel räägime standardiseerimisest, tsentraliseerimisest ja automatiseerimisest. Hanke- ja ostutegevused on globaalsed.

16-17.02.2023 V moodul Varude- ja laoprotsesside juhtimine. Koolitaja Kaie Laurie Jugasaar

Varude all on igal ettevõttel suur hulk raha, mida ettevõte soovib mujal kasutada. Moodulis käime läbi erinevad varude, nii tööstuslike kui ka kaubanduslike, juhtimise metoodikad. Vaatleme varude tekkepõhjuseid ja varude alandamise võimalusi.

Käsitleme kõiki laoprotsesse alates kaupade saabumisest kuni kaupade väljastamiseni. Kuidas teenindada tootmist (KanBan)? Kuidas panna lattu rohkem kaupa kui ladu mahutab? Kuidas leida laost üles kadunud tooted? Kuidas vähendada laokadusid? Kas laoinventuuri tuleb teha kord päevas või kord aastas?

23-24.03.2023 VI moodul. Transpordilogistika ja väliskaubandus. Koolitajad Tiit Tammemägi ja Tõnis Hintsov

Incoterms, rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud, kaasnevad riskid ja riskide maandamise viisid, logistikateenused, veo- ja ekspedeerimislepingud, vedaja vastutus-, ekspedeerija vastus- ja veosekindlustus.

20-21.04.2023 VII moodul. Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline logistika. Koolitaja Tarmo Tael

Mida tähendab Inglismaalt pärit mõiste “milk run”? Kas vedada kaubiku või furgooniga? Mitu dispetšerit on vaja, et planeerida ringile 10 tellimust päevas, 1000 tellimust päevas? Miks kliendid tooteid tagastavad ja mis nendega pärast ette võtta. Neile ja ka paljudele teistele jaotuse ja tagastusega seotud küsimustele otsime moodulis vastust. Loomulikult mõeldes keskkonnasäästlikkusele.

18-19.05.2023 VIII moodul. Kvaliteet. Anneli Reinok
1. päev. Tutvume kvaliteedijuhtimise olemusega. Saame teada, mis on kvaliteedinäitajad ja kuidas mõõta kvaliteeti. Käsitleme kliendisuhete juhtimist, klienditeeninduse strateegiat. Õpime kuidas mõõta kliendi teenindustaset ja arvutada tarnevõimet, -täpsust ja -kindlust.  Uurime, millised vealiigid esinevad logistika valdkonnas ja millised võivad olla nende tagajärjed.

2 päev. Tutvume kvaliteedijuhtimise tööriistadega. Vaatame kuidas kaardistatakse ja seiratakse protsesse. Tutvume kvaliteedikulude määarmise PAF mudeliga ja tõrgete liigi ning mõju analüüsiga. Õpime kasutama statistilisi meetodeid andmete analüüsimiseks ja esitlemiseks. Teeme praktiliselt läbi ühe probleemlahenduse rühmatööna kasutades erinevaid metoodikaid

Koolitajad

Janek Popell,
Prolog, Tarneahela Akadeemia eestvedaja.

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

Margus Tinits
EMI EWT lektor

Marguse koolitused alati ülesehitatud loogiliselt, läbi kerge huumoriprisma, mis teeb esialgu keerukana tunduvate teemade omandamise lihtsaks ja mänguliseks. Koolitusel osalejad on teda iseloomustanud kui aktiivset, asjatundlikku ja väga professionaalset lektorit.

Margus viib läbi finantskoolitusi, mis aitavad raamatupidamise ja finantside maailma mõista nii selles valdkonnas algajal kui kogenud inimesel.

Peep Tomingas
Prolog, tegevjuht, juhatuse liige

Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. ProcurementFlow partnersuhete juht.

Tiit Tammemägi
Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti, volikogu esimees, EMI EWT lektor

Tiit on kauaaegne ICC Kaubandusõiguse ja -praktika komisjoni liige, ICC sertifitseeritud Incoterms 2020 ekspert ning Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020  eestindaja ja kirjastaja. Ta on kaasautor mitmes ekspordi, väliskaubanduse ja logistika käsiraamatus. Aktiivse väliskaubanduskoolitajana peab ta loenguid eesti, inglise ja vene keeles. Tiit Tammemägi on innukas ICC loodud väliskaubanduse “ühiskeele” ning “Make Trade Simple!” põhimõtete propageeerija

Kaie Laurie Jugasaar

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis transpordi ja logistika eriala ning alustasin teekonda logistikas veokorraldusega, kuid proovides kätt tarneahela planeerijana leidsin oma kire seal valdkonnas. Varude juhtimise poole pealt oman kokkupuudet nii tootmise planeerimise, tarnijatelt valmistoodangu tellimise kui ka materjalide kojukutsumisega. Hetkel olen Orkla Eestis planeerimisjuht ja olnud lähedalt seotud uue pilvepõhise planeerimissüsteemi juurutamisega, erinevate parendusprojektidega ettevõttes ning juhtinud VMI (vendor managed inventory) rakendamist tarnijatega.

Tõnis Hintsov
Prolog, juhatuse esimees

Logistikaekspert, -konsultant ja -õppejõud

Maarit Vabrit-Raadla
SinuLab OÜ, asutaja ja juht

Maarit on tegutsenud ettevõtte juhina, juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduseid ning hiljem lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudis personalijuhtimise eriala.

Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Tarkvaraettevõte SinuLab.ee, mille asutaja ja juht Maarit on, tegeleb ettevõtetele lahenduste loomisega tulemuste juhtimiseks ja inimeste arendamiseks. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

Tarmo Tael
Lumi Capital OÜ, partner

Logistika valdkonnas olen töötanud üle 20 aasta ja seda peamiselt viimase miiliga seotud ettevõtetes DPD (Prantsuse post), Itella/Smartpost (Soome post) ja olen olnud abiks eksperdina viimase miili lahenduste puhul. Eelmisel aastal liitusin Lumi Capitaliga, kus ma olen Partner logistikakinnisvara tegevussuunal Baltikumis. Olen panustanud pea 10 aastat alustavate ettevõtete arengusse, olles investor ja mentor Startup Wise Guys kiirendis. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis transpordi ja logistika eriala, täiendanud ennast Soomes ja jätkanud õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis logistika magistriõppes

Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus Krõõda torn I korrus, A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn ning erinevad kohad moodulite kaupa. Teatatakse aegsasti enne mooduli toimumist

Osalustasu

tavahind 2899 € +km

ICC Eesti liikmele 2399€ +km

TÄIENDAV INFO JA REGISTREERIMINE

Lisainfo: icc@icc-estonia.ee, +372 684 1252

Registreeru siin

Aeg

september 22 (Neljapäev) - 23 (Reede)

X